FANDOM


The Seven Spears of Shizugatake were a group of seven Toyotomi warriors who were given that nickname due to their amazing courage in the Battle of Shizugatake in 1583.

Seven Spears of Shizugatake

Masanori Fukushima

Masanori Fukushima

Kiyomasa Kato

Kiyomasa Kato (1562-1615)

Masanori Fukushima (1561–1624)

Nagayasu Hirano (1559–1628)

Takenori Kasuya (1562–1607)

Katsumoto Katagiri (1556–1615)

Kiyomasa Kato (1562–1615)

Yoshiaki Kato (1563–1631)

Yasuharu Wakisaka (1554-1626)